Inspekcja Handlowa rusza gastronomicznym szlakiem turystycznym

Przed wakacjami UOKiK sprawdził 55 lokali gastronomicznych m.in. w Świnoujściu, Giżycku, Sopocie, Krakowie i we Wrocławiu. Ponad 60 proc. z nich nie przestrzega przepisów. Brak ceny, nieokreślona ilość napojów i potraw, zaniżanie  wagi posiłków, brak informacji o szkodliwości spożywania alkoholu i zakazie palenia – to najczęstsze nieprawidłowości wykrywane przez inspektorów.

Fot. Mathew Schwartz

W okresie poprzedzającym wakacje Inspekcja Handlowa rozpoczęła kontrole lokali gastronomicznych, szczególną uwagę zwracając na rzetelność obsługi konsumentów oraz prawidłowość uwidaczniania cen towarów, potraw i napojów. Od kwietnia do połowy maja skontrolowano 53 placówki gastronomiczne, z czego w 32 (60,4%) odnotowano następujące nieprawidłowości:

 1. nierzetelna obsługa konsumentów, polegająca na:
  zaniżonej pojemności napojów alkoholowych, co skutkowało zapłatą wyższej ceny przez konsumentów – 2 placówki (Karczma BIDA w Opolu, restauracja/ pizzeria „HEXE” w Żegocinie),
  wydaniu konsumentowi za małej porcji w stosunku do deklarowanej – 4 placówki (restauracja „Zatoka Aniołów” w Łebie, restauracja BUENO w Prudniku, restauracja „Zajazd Dyminy” w Kielcach, ED-JACKS-TRUCK w Pile);
 2. nieprzestrzeganie przepisów o uwidacznianiu cen w 22 placówkach, w tym: brak jakichkolwiek cen stwierdzono w 4 placówkach (karczma pod Młynem w Katowicach, restauracja przy domu wczasowym „Lusia” w Katowicach, restauracja NAPOLEON we Wróblewie, pizzeria OTTO w Łodzi), uwidocznienie cen w sposób niejednoznaczny dla konsumenta stwierdzono w 18 placówkach (lista podmiotów w załączeniu, w 3 przypadkach stwierdzono więcej niż jedną nieprawidłowość), informacje o cenach niewidoczne dla konsumenta stwierdzono w 3 placówkach (restauracja „VERDE RUCOLA” w Ustce, naleśnikarnia „Cuda Wianki” w Sopocie, restauracja „Zatoka Aniołów” w Łebie);
 3. stosowanie nielegalizowanych przyrządów pomiarowych (10 przypadków) – przedsiębiorcy posiadali i stosowali wagi bez aktualnych cech legalizacji lub używali w kuchniach tzw. „wagi domowe” niepodlegające prawnej kontroli metrologicznej;
 4. nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w 3 placówkach stwierdzono brak wywieszki informującej o szkodliwości spożywania alkoholu;
 5. nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – w 2 zakładach nie uwidoczniono wymaganych informacji dotyczących zakazu palenia wyrobów tytoniowych.

Skontrolowane placówki nie budziły zastrzeżeń inspektorów w odniesieniu do stanu sanitarno-porządkowego oraz warunków przechowywania środków spożywczych.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

 • nałożono 5 mandatów karnych na łączną kwotę 700 zł na osobyodpowiedzialne za popełnienie wykroczeń;
 • do sądów rejonowych skierowano 6 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń (z art. 134 § kw);
 • o nieprawidłowościach poinformowano inne organy, w tym: właściwe urzędy miar, urząd skarbowy.Wydano 1 decyzję dot. nieprzestrzegania przepisów w zakresie informowania o cenach (przedsiębiorca Aleksandra Kulawiak Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ALEKSANDRA” Restauracji NAPOLEON we Wróblewie), w pozostałych przypadkach sprawy są w toku.

Wybierając się do lokalu gastronomicznego, należy pamiętać o kilku zasadach:

 • zwróć uwagę na czystość w lokalu i to nie tylko w odniesieniu do obrusów, naczyń, czy sztućców, ale i podłogi, elementów wystroju i toalet;
 • sprawdź, czy w miejscu ogólnodostępnym – wewnątrz lub na zewnątrz lokalu – umieszczony został cennik. Jest to o tyle ważne, że sprzedawcy kształtują swoje ceny swobodnie – przepisy prawa nie określają cen maksymalnych;
 • pamiętaj, że cenniki potraw i napojów muszą zawierać aktualne informacje umożliwiające identyfikację ceny z potrawą lub wyrobem;
 • sprawdź, czy cena uwidoczniona na wywieszce, w cenniku lub karcie menu jest zgodna z podaną na paragonie;
 • • sprawdź, czy do rachunku nie został doliczony produkt, który nie został zamówiony lub dodatkowa opłata, o której wcześniej nie informowano;
 • pamiętaj, że złożone zamówienie to nic innego, jak zawarcie umowy, a więc klient jest zobowiązany do zapłaty za produkt, natomiast lokal gastronomiczny do wykonania usługi – podania takiego posiłku jaki został zamówiony;
 • od osoby, która przyjęła zamówienie, możesz wymagać, by poinformowała Cię o czasie, w którym zamówienie zostanie zrealizowane;
 • jeśli zaserwowane danie jest nieświeże, można odstąpić od umowy, a w przypadku gdy należność już została uiszczona wcześniej – można domagać się zwrotu pieniędzy;
 • gdy wizyta w lokalu zakończyła się zatruciem pokarmowym należy zgłosić sprawę do miejscowej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
 • informacja związana z niewłaściwą, czyli nierzetelną obsługą może być zgłaszana bezpośrednio do właściwego wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej lub do UOKiK;
 • informacja związana z niewłaściwą jakością serwowanych potraw powinna być zgłoszona do właściwego wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) lub Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS).